INTERNATIONAL
ไทย English Nederlands Deutsch
วิธีการ ซื้อ ที่ดิน เพื่อ การ อยู่อาศัย ใน ประเทศไทย

Land for sale

เป็น เจ้าของ ที่ดิน ในประเทศไทย

ตาม กฎหมายไทย ชาวต่างชาติ ไม่สามารถ ซื้อ ที่ดินใ นประเทศไทย ได้ เว้นแต่ว่า ต้องนำ เงิน มาลงทุน ในประเทศไทย ไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท โดย ต้องดำรง การลงทุนไว้ไ ม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องได้ รับอนุญาต จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึง สามารถ เป็น เจ้าของที่ดิน อย่างถูกกฎหมาย โดย สามารถ เป็นเจ้าของที่ดินได้ไ ม่เกิน 1 ไร (1,600 ตารางเมตร).

อย่างไร ก็ตาม ประเทศไทย มีทางเลือกให้ กับ ชาวต่างชาติ ที่ต้องการ ซื้อที่ดินที่ ถูกกฎหมาย
คือ “การทำสัญญาเช่าระยะยาว”จากเจ้าของที่ดินคนไทย ชาวต่างชาติ จำนวน ไม่น้อยที่ซื้อ บ้านอาศัย ในประเทศไทย ต่างก็ใช้ ทางเลือกนี้ เว้นแต่ว่า ที่ดิน นั้น ได้ จดทะเบียน ในนามของ คู่สมรส คนไทย.

สัญญา เช่า ที่ดิน กระทำได้ โดย มีระยะ เวลา 30 ปี และ เมื่อ สัญญา สิ้นสุดลง สามารถต่อสัญญาได้อีก 30 ปี ซึ่ง ให้มี การจดทะเบียน ที่สำนักงานที่ดิน ในท้องที่ นั้น สำหรับ ค่าเช่า สามารถจ่าย ล่วงหน้า เต็มจำนวน ระยะ การเช่า และโ ดยปกติแล้ว จะเท่ากับ ราคา ของที่ดิน ที่จะเช่า เรา ขอแนะนำ ให้ท่าน ติดต่อทนายความ คนไทย เป็นผู้ร่างสัญญา เช่าที่ดิน ที่เหมาะสมกับ กับความประสงค์ของท่าน อย่างไรก็ตามการจดทะเบียน ที่ สำนักงานที่ดิน ควรมอบหมาย ให้ ทนายความ เป็นผู้กระทำการแทน และ มีค่าธรรมเนียม เพื่อการปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างราบรื่น.

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างสัญญาเช่าที่ดิน:
(หมายเหตุ) นี่เป็นเพียงตัวอย่าง การทำสัญญา และเงื่อนไขต่างๆขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่าง ผู้เช่า และผู้ให้เช่า หรือ ทนายความ ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามตกลง

Sign

( ตัวอย่าง ) สัญญาให้เช่าที่ดินระยะยาว

สัญญาฉบับที่ทำขึ้นเมื่อวันที่………………เดือน……………………………… พ.ศ. ………………อยู่บ้านเลขที่…………………ถนน………………ตรอก/ซอย ……………………ตำบล…………………….อำเภอ………………………………จังหวัด…………………………………...
ระหว่างข้าพเจ้า………………………..อายุ…………….ปี สัญชาติ ……………อยู่บ้านเลขที่……
ถนน………………………………………..……ตรอก/ซอย ……………………ตำบล…………………….อำเภอ………………………จังหวัด…………………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่าผู้ให้เช่าฝ่ายหนึ่ง
กับข้าพเจ้า…………………………………โดย………………………………………………….
……………………………………..และ………………………….กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนสำนักงาน
ตั้งอยู่เลขที่………………….ถนน………………ตรอก/ซอย ……………………ตำบล…………………….อำเภอ…………………………จังหวัด………………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ผู้เช่า อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ทรัพย์สินที่เช่า
ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า และผู้เช่าตกลงเช่าที่ดินว่างเปล่าโฉนดเลขที่ ……………เลขที่ดิน……………..
ตำบล…………………………………..อำเภอ………………………………จังหวัด………………………….
เนื้อที่ดินตามโฉนดประมาณ ……………………….ไร่…………………..งาน …………….ตารางวา
ข้อ 2. อายุสัญญาเช่า
ทั้งสองฝ่ายตกลงให้การเช่าตามสัญญานี้มีกำหนด 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ……….. เดือน………………
พ.ศ. …………………เป็นต้นไป สิ้นสุดวันที่…………….เดือน ……………………..พ.ศ. ………………...
ผู้ให้เช่าจะต้องจัดการให้ผู้เช่า ผู้อยู่อาศัย หรือบริวารรื้อถอนขนย้ายออกจากที่ดินที่ให้เช่าตามสัญญานี้ก่อนวันที่…………………เดือน………………………. พ.ศ. ………….
ข้อ 3. เงื่อนไขอัตราค่าเช่าและกำหนดจ่าย

ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าตลอดทั้ง 30 ปีโดยจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ……..
ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของสัญญาและเงื่อนไขข้อตกลง
ผู้ให้เช่าตกลงยินยอมให้ผู้เช่าทำงานการปลูกสร้างอาคารโรงเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นใด ๆ บนที่ดินที่เช่าเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบการของผู้เช่าเองหรือให้ผู้อื่นเช่าตามความประสงค์ของผู้เช่าได้

ข้อ 5. การโอนสิทธิการเช่า
ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้โอนสิทธิ์การเช่าตามสัญญานี้หรือให้เช่าช่วงที่ดินทั้งหมด หรือบางส่วนได้ โดยผู้เช่าจะออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการนี้เองทั้งหมดโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ให้เช่า และผู้ให้เช่าละลงชื่อในเอกสารเพื่อให้การโอนสิทธิการเช่าหรือให้เช่าช่วงรวมทั้งการจดทะเบียนให้มีผลสมบูรณ์ แต่ผู้เช่ายังคงต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าเช่าต่อไปจนครบสัญญาเช่า หากผู้รับโอนสิทธิการเช่าหรือผู้เช่าช่วงบิดพริ้วไม่ยอมชำระค่าเช่าตามข้อตกลงของสัญญานี้
ในกรณีที่ผู้รับโอนสิทธิการเช่าหรือผู้เช่าช่วงบิดพริ้มไม่ยอมชำระค่าเช่า และผู้ให้เช่าได้แจ้งให้ผู้เช่าทราบแล้ว ผู้เช่าไม่ยอมชำระค่าเช่า ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้
ในกรณีที่มีการให้เช่าช่วงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม ผู้เช่าต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่พร้อมทั้งหลักฐานสัญญาให้เช่าช่วง โอนสิทธิการเช่าให้กับผู้เช่าได้ทราบตลอดไป
ข้อ 6. คำรับรองและสัญญาของผู้ให้เช่า
หากผู้ให้เช่าตกลงจะขายที่ดินที่ให้เช่าทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ให้เช่าให้สิทธิแก่ผู้เช่าเลือกซื้อได้ก่อนผู้ซื้อรายอื่น ๆ โดยผู้ให้เช่าจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เช่าได้ทราบล่วงหน้าภายในกำหนด 45 วัน หากพ้นกำหนดแล้ว ผู้เช่าไม่ตกลงซื้อ ผู้ให้เช่าจะขายให้กับบุคคลภายนอกในราคาและเงื่อนไขเดียวกับที่เสนอแก่ผู้เช่าทันที
ในกรณีที่ทางราชการเวนคืนกรรมสิทธิ์ที่ดินไปบางส่วน เพื่อรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจใช้ประโยชน์ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากผู้เช่าประสงค์จะเช่าต่อไปก็ให้ลดอัตราค่าเช่าลงตามส่วน
ในกรณีที่ถูกเวนคืนที่ดินทั้งหมด ให้ถือว่าสัญญาเช่านี้เป็นอันระงับไป แต่ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าใช้สิทธิเรียกร้องค่าชดเชยเฉพาะตัวอาคารสิ่งก่อสร้างจากทางราชการได้ หากได้รับเงินค่าชดเชยน้อยไปกว่ารตาคาของตัวอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างก็จะไม่ใช้สิทธิ์เรียกร้องส่วนที่ยังขาดอยู่จากผู้ให้เช่า หรือเรียกค่าเสียหาย
ใด ๆ หากได้เงินเกินให้ตกเป็นของผู้ให้เช่าส่วนที่เกิน
ข้อ 7. คำรับรองและสัญญาข้อตกลงของผู้เช่า
ผู้เช่าสัญญาว่าจะเป็นผู้ชำระค่าภาษีที่ดิน ค่าภาษีโรงเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นใดบนพื้นดินทั้งหมด .ซึ่งทางราชการเรียกเก็บจากผู้ให้เช่าภายในอายุสัญญาเช่า และผู้เช่าจะส่งสำเนาใบเสร็จให้ผู้ให้เช่า เมื่อผู้ให้เช่าขอมา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ให้เช่าสามารถตรวจสอบว่า ผู้เช่าได้ชำระค่าภาษีแล้ว
ผู้เช่าสัญญาว่า จะดูแลและบำรุงรักษา ซ่อมแซม ตลอดจนสงวนอาคารโรงเรียนสิ่งปลูกสร้างอื่นใดบนที่ดินที่เช่าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดไปด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเองทั้งหมด
ผู้เช่าจะไม่ใช้สถานที่เช่าเป็นที่เก็บส่งโสโครก หรือสิ่งที่มีกลิ่นเหม็น หรือวัสดุอันเป็นของเกิดอันตรายได้ง่าย และไม่กระทำการใด อันเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง
ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่า หรือผู้แทนของผู้ให้เช่าตรวจดูที่ดินที่เช่าและอาคารโรงเรียนสิ่งปลูกสร้างอื่นใดบนที่ดินได้ระหว่างเวลาทำการของผู้เช่า
ข้อ 8. เงื่อนไข ข้อตกลงอื่น ๆ
ผู้ให้เช่าจะจดทะเบียนการเช่าตามอายุสัญญานี้ให้กับผู้เช่าโดยผู้เช่าต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม ในการจดทะเบียนเช่า และจดทะเบียนเลิกเช่า
ผู้เช่าและผู้ให้เช่าตกลงกันว่า ภาษีอากรเกี่ยวกับกิจการของผู้เช่าให้ตกเป็นหน้าที่ของผู้เช่า ส่วนภาษีจากค่าเช่าที่ให้ผู้ให้เช่าได้รับ ผู้ให้เช่าจะชำระเอง
เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่านี้แล้ว หรือไม่ว่าสัญญาเช่าสิ้นสุดลงด้วยเหตุใด ๆ ผู้เช่ายินยอมให้อาคารโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างอื่นใดบนที่ดินที่เช่าตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าทั้งสิ้นทันที และผู้เช่าจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไป และส่งมอบที่ดินที่เช่า อาคารโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งบรรดาสิ่งก่อสร้างใด ๆ บนที่ดินของผู้ให้เช่าในสภาพเรียบร้อย ในวันครบกำหนดสัญญานี้หรือในวันที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลงโดยผู้เช่าจะไม่รื้อถอนหรือทำลาย หรือทำให้เสียหาย ซึ่งทรัพย์สินที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าเป็นอันขาด และผู้เช่าจะไม่เรียกร้องเอาค่าตอบแทน หรือโต้แย้งเอาประโยชน์จากผู้ให้เช่าทั้งสิ้น
ข้อ 9. การผิดสัญญา
หากคู่สัญญาฝ่ายใดกระทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดยินยอมรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหาย ค่าสูญหาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่ผู้สัญญาฝ่ายที่ถูกจนสิ้น และฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญา
จะเลิกสัญญานี้เสียก็ได้ เมื่อได้บอกกล่าวล่วงหน้าแจ้งให้ฝ่ายที่ผิดสัญญาทราบภายในกำหนด 45 วัน
ข้อ 10. การส่งคำบอกกล่าว
การส่งคำบอกกล่าวหรือหนังสือใด ๆ ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายให้ส่งตามที่อยู่ซึ่งระบุไว้ในสัญญานี้โดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยจะมีผู้รับหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าได้รับทราบคำบอกกล่าวโดยชอบ
สัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความของสัญญานี้ดีแล้ว โดยตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ……………………………………ผู้ให้เช่า
(………………………………………)
ลงชื่อ…………………………………….ผู้เช่า
(…………………..…………………)
ลงชื่อ……………………………………พยาน
(………………………………………)
ลงชื่อ……………………………………พยาน
(………………………………………)

© 2004-2011 ThaiLanna Home Co., Ltd. Chiang Mai - Phrae, Thailand. All rights reserved. Last update June 30, 2011 .

English ไทย Deutsch Nederlands